วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งในการควบคุมไฟล์เสียง


            ไฟล์เสียงที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมได้มี 3 ประเภทคือ ไฟล์นามสกุล .wav, .aif, .mp3 โดยมีคำสั่งในการควบคุมเสียงคือ
            1  คำสั่งเล่น ใช้คำสั่ง play เป็นคำสั่งควบคุมการเล่นไฟล์เสียง  โดยมีรูปแบบการใช้งานง่าย ๆ ดังนี้
                              ชื่อตัวแปรไฟล์เสียง.play ();
                       การต้องการหยุดชั่วคราว เข้ามาใช้ควบคุมชิ้นงานไฟล์เสียงด้วยคำสั่ง Play จะเปลี่ยนไป โดยควบคุมให้เล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดชั่วคราวไว้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
                             ชื่อตัวแปรไฟล์เสียง.play (ตัวแปรตำแหน่งที่หยุดชั่วคราว);
            2.  คำสั่งหยุดเล่น คำสั่ง stop เป็นการควบคุมการหยุดเล่นไฟล์เสียงโดยมีรูปแบบการใช้งานง่าย ๆ ดังนี้
                             ชื่อตัวแปรไฟล์เสียง.stop ();
            3คำสั่งหยุดเล่นชั่วคราว คำสั่ง pause โดยทั่วไปจะเป็นการควบคุมการหยุดไฟล์เสียงชั่วคราว แต่ใน ActionScript จะใช้คำสั่ง Position เป็นการกำหนดตำแหน่งการหยุดชั่วคราวแทน โดยจะสร้างตัวแปรขึ้นรับค่าตัวเลขที่ตำแหน่งหยุดชั่วคราว ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
                        var ชื่อตัวแปรตำแหน่งหยุดชั่วคราว:Number = ชื่อไฟล์เสียง.Position ;
                             ชื่อไฟล์เสียง.stop ();

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (7)


การใส่สีลงไปในภาพ          คำสั่งสำหรับใส่สี   และกำหนดค่าความโปร่งแสงของสีคือคำสั่ง beginFill และคำสั่งหยุดการใส่สี endfill คำสั่ง beginFill ใช้กำหนดค่าสีที่ใส่ และกำหนดค่าความโปร่งใสของสี (Alpha) ซึ่งจะใส่คำสั่งนี้ใต้บรรทัดที่ใส่ lineStyle โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ชื่อตัวแปรกราฟิก.beginFill (ค่ารหัสสี, ค่าความโปร่งใสของสี);

        คำสั่ง endFill หยุดใส่สีจะใส่หลังคำสั่งที่วาดรูปใดรูปหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

                         ชื่อตัวแปรกราฟิก.endFill ();

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (6)


คำสั่งลบภาพที่วาด  


                เมื่อมีการวาดภาพและต้องการลบภาพ ในส่วนที่วาดลงไปจะใช้คำสั่ง RemoveChild โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

RemoveChild (ชื่อออบเจ็กต์ Sprite);

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (5)


5  คำสั่งวาดวงกลม  

                       การวาดวงกลมใช้คำสั่ง drawCircle(0,0,0) จะต้องกำหนดค่า 2 ค่า คือ ค่าจุดเริ่มต้น และรัศมี โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ชื่อตัวแปรกราฟิก.drawCircle (ค่าพิกัด  x, ค่าพิกัด  y, ค่ารัศมี);

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (4)


4  คำสั่งวาดเส้นโค้ง   

         ในการวาดเส้นโค้งจะประกอบด้วยจุด 3 จุด  คือ  จุดเริ่มต้น จุดควบคุมความโค้ง และจุดสิ้นสุดของเส้นโค้ง โดยมีรูปแบบของคำสั่งดังนี้
  
             ชื่อตัวแปรกราฟิก.curveTo (ค่าพิกัดจุดควบคุม x, ค่าพิกัดจุดควบคุม y, ค่าจุดควบคุม x, ค่าจุดควบคุม y);

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (3)                    คำสั่งวาดสี่เหลี่ยม เป็นคำสั่งลัดโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง lineTo กำหนดจุดหลาย ๆครั้ง สามารถใช้คำสั่ง drawRect เป็นคำสั่งบรรทัดเดียวสั้น ๆ ซึ่งจะต้องกำหนดค่า 3 ค่า คือ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น (x, y) ค่าความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม และค่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งค่าทั้งหมดจะถูกกำหนดตามหน่วยพิเซล โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

                   ชื่อตัวแปรกราฟิก.drawRect (ค่าพิกัด x, ค่าพิกัด y, ค่าความกว้าง, ค่าความสูง);

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสั่งในการจัดการภาพวาด (2)

2.  คำสั่งวาดเส้นตรง  

ใช้วาดรูปที่ประกอบด้วยเส้นตรง  เช่น เส้นตรง รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม จะต้องมี 2 คำสั่งที่ต้องกำหนดลักษณะเส้นที่วาดคือ moveTo และ lineTo ในการเส้น 1 เส้น เราต้องกำหนดจุดสองจุดคือ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การกำหนดจุดเริ่มต้นใช้คำสั่ง moveTo และกำหนดจุดสิ้นสุดด้วยคำสั่ง lineTo ซึ่งมีรูปแบบการใช้คำสั่งดังนี้

                                                ชื่อตัวแปรกราฟิก.moveTo (ค่าพิกัด x, ค่าพิกัด y);
                                                ชื่อตัวแปรกราฟิก.lineTo (ค่าพิกัด x, ค่าพิกัด y);